Sustav za nadzor vršnog opterećenja

Ispis PDF

Primjena

UMI 507 Pmax je multifunkcijski instrument koji je bitan kao bazični uređaj u glavnom niskonaponskom distribucijskom sustavu. Vršna radna snaga se  reducira sa „upraviteljem vršnih tereta  UMI 507 Pmax“  kroz brzo isključenje potrošača. Nadalje, instrument također omogućava vremenski-ili događajno-povezano isključenje potrošača sa integriranim tjednim vremenskim prekidačem (uklopnim satom).
UMI 507E  je dostupan kao osnovni instrument sa dodatnim komponentama integriranim u metalnom ormaru  ili kao posebna komponenta. Kao mjerni instrument, UMI 507 Pmax nadzire terete na temelju čega električni napojni sustav  radi na izbjegavanju preopterećenja.
Instrument je također dizajniran za mjerenje i snimanje pretežno električnih veličina uključujući prosječne struje i veličine snaga.
elcor UMI507-Pmax
   Princip rada

 elcor-UMI 507 Pmax


UMI 507 Pmax određuje potrebne parametre za usklađivanje sa do 5 predviđenih nazivnih veličina u kW zasnovanih na količini radne snage koji ulaze na digitalni ulaz ili ukupnu radnu snagu izračunava instrument. Instrument stalno izračunava prosječne vrijednosti, trenutne vrijednosti, trend vrijednosti i korigira snagu unutar zadanog vremena.
 
Ako instrument utvrdi da maksimalna snaga može biti prekoračena, on provjerava dali potrošači moraju biti isključeni korištenjem prethodno podešenih potrošačkih parametara. Cilj ove metode je neznatno utjecati na radni proces sa što manje sklopnih procesa koliko je to god moguće, a još uvijek u skladu sa zadanom nominalnom vrijednosti potražnje snage.

Ovisno o varijanti ovog proizvoda na raspolaganju postoje do 32 stupnja isključenja (preklopni kontakti su potencijalno slobodni) za potrošače i dva dodatna Pmax kanala za kontrolu generatora.
UMI 507 Pmax sustav za kontrolu vršnog opterećenja je sastavljen u metalnom kućištu za zidnu montažu, ožičen, spreman za priključak na terminalima, uključuje osnovni PSV i standardno programiranje.

Pomoćni napon: 230V; 50/60Hz
Dimenzije: B600xH380xT210mm
Boja: RAL 7035
 elcor-usteda snage
Upravljanje vršnim teretom do 32 stupnja odbacivanja snage/ 5 nominalnih vrijednosti

Duljina mjernog  razdoblja:
Da bi se sinkronizirati s mjerenjem korisnosti snage, resetiranje se provodi kroz digitalni ulaz UMI 507 Pmax ili putem sučelja. Ako instrument nije resetiran unutar programiranog razdoblja mjerenja, resetirat će se automatski preko unutarnjeg sata. Kad je mjerno razdoblje resetirano, Pmax stvarna snaga se briše, a počinje novo mjerno razdoblje. Zadnja izmjerena najveća stvarna snaga se koristi za spremanje minimalne i maksimalne vrijednosti, a ako je programiran, bilježi se u UMI 507 Pmax memoriji.
Off-vrijeme:
Započinje teći na početku mjerenog razdoblja i onemogućava kraće vrške snage na početku mjernog perioda da izazovu prekid napajanja.
Vrijeme stanke:
Zbog toga  što akcije isključivanja nemaju trenutan učinak na mrežu,ta zakašnjela reakcija može se smatrati kao vrijeme pauze.
Obuhvaćeni potrošači:
Obuhvaćeni potrošači su prioritet za isključenje. Samo su obuhvaćeni potrošači uključeni u izračun trend vrijednosti. To znači da Pmax program pokušava ispuniti  maksimum zahtjeva korištenjem samo „Obuhvaćenih potrošača“ uzimajući u obzir sklopna vremena i snagu potrošača. Ako to nije moguće, ostali potrošači se također koriste za isključenje
Prioritet:
Svakoj razini isključenja može se dati prioritet između 0 i 32. Pmax izlazi s prioritetom 0 nisu uključeni u izračun trenda vrijednosti poduzetim od strane Pmax programa. Pmax izlazi s niskim prioritetom (npr. 1) će se zatvoriti prvi i posljednji  će se ponovo uključiti.
Priključeni teret:
Kako bi bili u mogućnosti što točnije utvrditi vrijeme isključenja, prespojna veza snaga priključnih tereta mora biti programirana za svaki Pmax izlaz. Prespojna vremena  dodijeljena svakom Pmax izlazu poštujući princip prioriteta.
Minimalno vrijeme veze:
Određuje koliko dugo potrošač može ostati isključen nakon isključivanja.
Minimalno vrijeme isključenja:
Određuje koliko dugo potrošač mora ostati isključen nakon isključivanja.
Maksimalno vrijeme isključenja:
Određuje koliko dugo potrošač mora ostati uključen između dva prebacivanja (akcije).
Dostupnost:
Dostupnost  potrošača može se postaviti kao postotna vrijednost.

siemens   ABB 


 1355667310 facebook  1355668371 linkedin                                   logo white es-system

Kontaktirajte nas

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Dr. F. Tuđmana 88, Grude 88340, BiH
+387 39 661 481 / 661 868
+387 39 662 582
elcor@elcor.ba